Chi ủy Phòng Giáo dục

 

Họ và tên :  Nguyễn Bích
Chức danh : Bí thư
CQ: 0258 385 0335,    DĐ : 0986806243
Hiện tại là : Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo Diên Khánh

 

Họ và tên : Lê Trung Nghĩa
Chức danh : Phó Bí thư Chi bộ
CQ:            ,    DĐ : 0905006807
Hiện tại là : Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Diên Khánh

 

 

Họ và tên : Trần Văn Tài
Chức danh : Ủy viên
CQ: 0258.3 853100,  DĐ : 0986800454
Hiện tại là : Cán bộ Thi đua - Tổng hợp