Sau ngày giải phóng Tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975) Ban Giáo dục huyện được hình thành. Ngày 20/4/1975 Ban Giáo dục huyện Diên Khánh được chính thức thành lập do ông Nguyễn Xuân Hải làm Trưởng ban, Ban Giáo dục huyện lúc này có 14 đồng chí trong đó có một số đồng chí được miền Bắc chi viện vào.

Tháng 6/1975 Ban Giáo dục tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên học tập chính trị, lao động sản xuất và chuẩn bị công tác năm học 1975-1976-năm học đầu tiên của nền giáo dục cách mạng.
 
Các đồng chí Trưởng phòng Giáo dục qua các thời kỳ :
 
+ 1975-1981 : Ông Nguyễn Xuân Hải - Trưởng Phòng Giáo dục (sau đó về làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBMT tỉnh, về hưu năm 2003)
 
+ 1981-1983 : Ông Nguyễn Sơn Tùng - Trưởng Phòng Giáo dục (sau đó chuyển qua công tác tại Huyện ủy Diên Khánh, về hưu năm 2000)
 
+ 1983-1989 : Ông Đào Ngọc Thoản - Trưởng Phòng Giáo dục (sau đó làm Giám đốc Công ty Du lịch Văn hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện)
 
+ 1989-1994 : Ông Lưu Quốc Thanh - Trưởng Phòng Giáo dục (sau đó làm Chủ tịch UBND huyện, đang là Giám đốc Sở GD&ĐT)
 
+ 1995-2001 : Ông Đào Ngọc Thoản - Trưởng Phòng Giáo dục (về hưu năm 2001)
 
+ 2001-2004 : Ông Phan Văn Dũng - Trưởng Phòng Giáo dục (sau đó về làm Phó Trưởng ban VH-XH- HĐND tỉnh)
 
+ 2004- đến nay : Ông Đinh Gia Bảo - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.