Mail các trường tiểu học

 

SttĐịa chỉ email
1c1dan1.dk@khanhhoa.edu.vn
2c1dan2.dk@khanhhoa.edu.vn
3c1dbinh.dk@khanhhoa.edu.vn
4c1ddien.dk@khanhhoa.edu.vn
5c1ddong.dk@khanhhoa.edu.vn
6c1dhoa.dk@khanhhoa.edu.vn
7c1dlac.dk@khanhhoa.edu.vn
8c1dlam1.dk@khanhhoa.edu.vn
9c1dlam2.dk@khanhhoa.edu.vn
10c1dloc.dk@khanhhoa.edu.vn
11c1dphu1.dk@khanhhoa.edu.vn
12c1dphu2.dk@khanhhoa.edu.vn
13c1dphuoc.dk@khanhhoa.edu.vn
14c1dson1.dk@khanhhoa.edu.vn
15c1dson2.dk@khanhhoa.edu.vn
16c1dtan.dk@khanhhoa.edu.vn
17c1dthanh.dk@khanhhoa.edu.vn
18c1dtho.dk@khanhhoa.edu.vn
19c1dtoan.dk@khanhhoa.edu.vn
20c1dxuan.dk@khanhhoa.edu.vn
21c1dxuan1.dk@khanhhoa.edu.vn
22c1shiep1.dk@khanhhoa.edu.vn
23c1shiep2.dk@khanhhoa.edu.vn
24c1stien.dk@khanhhoa.edu.vn
25c1ttran.dk@khanhhoa.edu.vn
26c1ttran1.dk@khanhhoa.edu.vn
27c1ttran2.dk@khanhhoa.edu.vn
28c1stien@yahoo.com.vn