Chuyên mục: Văn bản khác  
Ngày đưa tin: 24/12/2009    

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA 2009

 1. Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

a) Trình tự thực hiện: 
- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp bằng tốt nghiệp.
- Các trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thành lập hội đồng xét tốt nghiệp THCS tại trường THCS (bản sao).
- Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đã được xét duyệt.
- Ảnh học sinh (1 tấm 3x4/HS).
- Phôi bằng được cấp theo số lượng học sinh đã được xét tốt nghiệp hằng năm.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét tốt nghiệp.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Bằng tốt nghiệp.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở;
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục.
2. Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học cơ sở
a) Trình tự thực hiện: 
- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp bằng tốt nghiệp.
- Các trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thành lập hội đồng xét tốt nghiệp bổ túc THCS tại trường THCS (bản sao).
- Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS đã được xét duyệt.
- Ảnh học sinh (1 tấm 3x4/HS).
- Phôi bằng được cấp theo số lượng học sinh đã được xét tốt nghiệp hằng năm.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét tốt nghiệp.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Bằng tốt nghiệp.
h) Lệ phí: Không .
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục.
3. Thủ tục điều chỉnh nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
a) Trình tự thực hiện: 
- Người yêu cầu được điều chỉnh nội dung văn bằng, chứng chỉ có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện (Không hạn chế số lượng bản sao).
- Người yêu cầu điều chỉnh nội dung văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác chứng minh nội dung đúng trong hộ tịch.
- Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ qua bưu điện thì phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao có chứng thực các loại giấy tờ đã nêu ở trên.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra, đối chiếu nội dung cần điều chỉnh đúng với nội dung sổ gốc và các giấy tờ chứng minh khác đảm bảo tính hợp pháp của việc yêu cầu trước khi điều chỉnh.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản yêu cầu điều chỉnh nội dung sai trong văn bằng, chứng chỉ;
- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ chứng minh hộ tịch của cá nhân người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ;
- Bản gốc bằng tốt nghiệp.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Bằng tốt nghiệp đã được điều chỉnh.
h) Lệ phí: Theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục.
4. Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở
a) Trình tự thực hiện: 
- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện (Không hạn chế số lượng bản sao).
- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
- Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ qua bưu điện thì phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao có chứng thực các loại giấy tờ đã nêu ở phần b.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao, đối chiếu nội dung bản sao đúng với nội dung sổ gốc trước khi cấp cho người yêu cầu.
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản yêu cầu cấp bản sao.
- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ chứng minh hộ tịch của cá nhân người yêu cầu cấp bản sao văn bằng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): bản sao Bằng tốt nghiệp.
h) Lệ phí: theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục.
5. Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định cấp giấy phép.
- Trường học nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình xin phép dạy thêm học thêm trong nhà trường;
- Kế hoạch tổ chức quản lý việc dạy thêm học thêm;
- Dự kiến số lượng học sinh học thêm, số lớp, số học sinh/lớp;
- Mức thu học phí.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy phép.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ sở vật chất, lớp học: theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
- Tiêu chuẩn người dạy: Theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
- Thời gian dạy thêm, học thêm: Theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
- Số lượng học sinh học thêm: Theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
6. Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Trước khi giấy phép hết hạn 30 ngày, Trường học nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, gia hạn giấy phép.
- Trường học nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình xin gia hạn dạy thêm học thêm trong nhà trường.
- Báo cáo về tình hình cơ sở vật chất, tiêu chuẩn người dạy.
- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế.
- Bản sao giấy phép đã được cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy phép.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn của giấy phép trước đó không bị xử lý vi phạm, hoàn thành nghĩa vụ thuế; tiếp tục bảo đảm được các điều kiện về cơ sở vật chất và tiêu chuẩn người dạy.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
7. Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
a) Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, cấp giấy phép.
- Cá nhân nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cấp phép dạy thêm của tổ chức hoặc cá nhân, kèm theo lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm và hiệu trưởng nơi đang công tác.
- Báo cáo tình hình cơ sở vật chất, phòng học, mức thu học phí, số lượng học sinh học thêm, số lớp, số học sinh/lớp.
- Kế hoạch dạy học.
- Danh sách người dạy, các giấy chứng nhận liên quan đến tiêu chuẩn người dạy.
- 02 ảnh 3x4.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy phép.
h) Lệ phí: Không .
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không .
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ sở vật chất, lớp học: theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
- Tiêu chuẩn người dạy: theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
- Thời gian dạy thêm, học thêm: theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
- Số lượng học sinh học thêm: theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
8. Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
a) Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Trước khi giấy phép hết hạn 30 ngày, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, gia hạn giấy phép.
- Cá nhân nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình xin gia hạn dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.
- Báo cáo về tình hình cơ sở vật chất, tiêu chuẩn người dạy.
- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế.
- Bản sao giấy phép đã được cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy phép.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn của giấy phép trước đó không bị xử lý vi phạm, hoàn thành nghĩa vụ thuế; tiếp tục bảo đảm được các điều kiện về cơ sở vật chất và tiêu chuẩn người dạy.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
9. Thủ tục cấp giấy phép trông giữ và quản lý việc học tập của học sinh tiểu học
a) Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp giấy phép.
- Cá nhân nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn xin cấp giấy phép trông giữ và quản lý việc học tập của học sinh tiểu học;
- Báo cáo về tình hình cơ sở vật chất;
- Số lượng học sinh.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy phép.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.
10. Thủ tục cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
a) Trình tự thực hiện: 
- Phụ huynh học sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, cấp giấy giới thiệu chuyển trường.
- Phụ huynh học sinh nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn xin xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (để lưu lại nơi trường đang học).
- Học bạ (bản chính).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Giấy giới thiệu chuyển trường của Hiệu trưởng trường học sinh đang học.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy xác nhận.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định Số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông”.
11. Thủ tục tiếp nhận chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
a) Trình tự thực hiện: 
- Phụ huynh học sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét tiếp nhận chuyển trường.
- Phụ huynh học sinh nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký.
- Học bạ (bản chính), có điểm số đầy đủ và kết quả sau khi thi lại (nếu học sinh thuộc diện phải thi lại).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp.
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến.
- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú (đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy xác nhận.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông”.
12. Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước
a) Trình tự thực hiện: 
- Phụ huynh học sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét tiếp nhận.
- Phụ huynh học sinh nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
- Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).
- Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài.
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy xác nhận.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không .
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông”.
13. Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học cơ sở
a) Trình tự thực hiện: 
- Phụ huynh học sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét tiếp nhận.
- Phụ huynh học sinh nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
- Bản tóm tắt lí lịch.
- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).
- Học bạ.
- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).
- Ảnh cỡ 4x6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy xác nhận.
h) Lệ phí: Không .
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông”.
14. Thủ tục cho phép thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập trường.
- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ.
- Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ.
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học.
- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
- Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Trường Mầm non.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Điều lệ Trường Mầm non.
l)Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
15. Thủ tục cho phép sáp nhập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép sáp nhập các trường.
- Các trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đề án về sáp nhập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;
- Tờ trình về Đề án sáp nhập nhà trường, nhà trẻ;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập nhà trường, nhà trẻ;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không .
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không .
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
l)Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
16. Thủ tục cho phép chia, tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chia tách trường.
- Trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đề án về chia, tách nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các nhà trường, nhà trẻ được chia tách; Dự thảo quy chế hoạt động của các nhà trường, nhà trẻ mới.
- Tờ trình về Đề án chia, tách nhà trường, nhà trẻ.
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc chia tách nhà trường, nhà trẻ.
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của những ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;
- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
l)Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
17. Thủ tục cho phép trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép hoạt động trở lại.
- Trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cho phép nhà trường, nhà trẻ hoạt động trở lại;
- Các văn bản, tài liệu chứng minh việc khắc phục các nguyên nhân dẫn tới bị đình chỉ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l)Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
18. Thủ tục cho phép giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục (theo đề nghị của nhà trường, nhà trẻ)
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép giải thể trường.
- Trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình giải thể.
- Đề án giải thể.
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề có liên quan.
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
19. Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
- Trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ.
- Sơ yếu lý lịch của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
- Các văn bản chứng minh các tiêu chuẩn cần thiết của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người được công nhận làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, thời gian công tác, phẩm chất đạo đức, sức khỏe theo quy định tại Điều lệ Trường Mầm non.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
20. Thủ tục cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập.
- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đề án thành lập trường.
- Tờ trình đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định cho phép thành lập trường, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường. 
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan về việc thành lập trường.
- Báo cáo giải trình về tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có)
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trư­ờng học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.
- Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Trường Tiểu học.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Điều lệ Trường Tiểu học.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
21. Thủ tục cho phép sáp nhập trường tiểu học tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép sáp nhập các trường.
- Các trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đề án về sáp nhập trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường; Dự thảo quy chế hoạt động của các trường;
- Tờ trình về Đề án sáp nhập các trường;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập các trường;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc sáp nhập các trường tiểu học phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Vì quyền lợi học tập của học sinh.
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
22. Thủ tục cho phép chia, tách trường tiểu học tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chia tách trường.
- Trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình về Đề án chia, tách trường.
- Đề án về chia, tách trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các trường, nhà trẻ được chia tách; Dự thảo quy chế hoạt động của các trường mới.
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc chia tách trường.
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của những ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc chia tách trường tiểu học phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Vì quyền lợi học tập của học sinh.
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
23. Thủ tục cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép trường hoạt động trở lại.
- Trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cho phép trường hoạt động trở lại;
- Các văn bản, tài liệu chứng minh việc khắc phục các nguyên nhân dẫn tới bị đình chỉ.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
24. Thủ tục cho phép giải thể trường tiểu học tư thục (theo đề nghị của trường)
a) Trình tự thực hiện: 
- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép giải thể trường.
- Các trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình giải thể.
- Đề án giải thể.
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay , nợ phải trả và các vấn đề có liên quan.
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
25. Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
- Các trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tiểu học tư thục;
- Sơ yếu lý lịch của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- Các văn bản chứng minh các tiêu chuẩn cần thiết của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người được công nhận làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, thời gian công tác, phẩm chất đạo đức, sức khỏe theo quy định tại Điều lệ Trường Tiểu học.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
26. Thủ tục cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập.
- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định cho phép thành lập trường, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt  động của trường;
- Đề án thành lập trường;
- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, cơ sở vật chất và tài chính;
- Báo cáo giải trình về tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có)
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Việc mở trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:
+ Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;
 + Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
27. Thủ tục cho phép sáp nhập trường trung học cơ sở tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép sáp nhập các trường.
- Các trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình về Đề án sáp nhập các trường.
- Đề án về sáp nhập trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường; Dự thảo quy chế hoạt động của các trường.
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập các trường.
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc sáp nhập các trường trung học cơ sở phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học.
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học.
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
28. Thủ tục cho phép chia, tách trường trung học cơ sở tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chia tách trường.
- Các trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình về Đề án chia, tách trường;
- Đề án về chia, tách trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các trường, nhà trẻ được chia tách; Dự thảo quy chế hoạt động của các trường mới;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc chia tách trường;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của những ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc chia tách trường trung học cơ sở phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học.
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học.
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
29. Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ
a) Trình tự thực hiện: 
- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép trường hoạt động trở lại.
- Các trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cho phép trường hoạt động trở lại.
- Các văn bản, tài liệu chứng minh việc khắc phục các nguyên nhân dẫn tới bị đình chỉ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
30. Thủ tục cho phép giải thể trường trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của trường)
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép giải thể trường.
- Trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đề án giải thể.
- Tờ trình giải thể.
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề có liên quan.
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
31. Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
- Trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trung học cơ sở tư thục.
- Sơ yếu lý lịch của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
- Các văn bản chứng minh các tiêu chuẩn cần thiết của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người được công nhận làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, thời gian công tác, phẩm chất đạo đức, sức khỏe theo quy định tại Điều lệ Trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
32. Thủ tục chuyển đổi trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông) bán công, dân lập sang trường mầm non tư thục
a) Trình tự thực hiện: 
- Trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chuyển đổi.
- Trường nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình xin chuyển đổi loại trường.
- Đề án chuyển đổi loại hình trường.
- Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất.
- Danh sách trích ngang cán bộ, giáo viên của trường chuyển đổi.
- Danh sách trích ngang của tổ chức, cá nhân xin chuyển đổi trường kèm theo sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ của từng cá nhân, các giấy tờ chứng minh tài sản.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:
- Luật Giáo dục;
- Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
 

 


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Lịch tuần từ 06/01 đến 10/01/2020
 
 
 TIN VẮN
Ảnh hoạt động
Hướng dẫn đổi mật khẩu email
   Số lượt truy cập

1154185

Bản quyền thuộc PGD&ĐT Diên Khánh
Điện thoại :  (0258) 3850335, (0258) 3850314 
Email :  pgddkhanh@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm : Ông Nguyễn Bích - Trưởng PGD&ĐT
Admin : Nguyễn Vũ Lộc
Phát triển bởi PSC, (08)22171381