Chuyên mục: Chức năng-Nhiệm vụ  
Ngày đưa tin: 13/01/2010    

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 
 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo, bao gồm : mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.
 
NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN
 
 1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:
a)      Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các qui đinh của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;
b)      Dự thảo quyết định, chỉ thị , kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn;
c)      Dự thảo qui hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;
d)      Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cở sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học(trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.
 1. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nhiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
 2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Tổ chức ứng dụng kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.
 4. Hướng dẫn kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện các công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.
 5. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
 6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cở chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tái chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và qui định của pháp luật.
 7. Phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và sở Tài chính.
 8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các qui định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo qui định của pháp luật.
 9. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo qui định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
 10. Quản lý tài chình, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo qui định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
 11. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.
 12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện giao và theo quy định của pháp luật.
 
 
Trích Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của phòng GD&ĐT Huyện Diên Khánh tại QĐ số 1252/QĐ.UBND ngày 31/12/2009 của UBND Huyện Diên Khánh

Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Lịch tuần từ 06/01 đến 10/01/2020
 
 
 TIN VẮN
Ảnh hoạt động
Hướng dẫn đổi mật khẩu email
   Số lượt truy cập

1141362

Bản quyền thuộc PGD&ĐT Diên Khánh
Điện thoại :  (0258) 3850335, (0258) 3850314 
Email :  pgddkhanh@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm : Ông Nguyễn Bích - Trưởng PGD&ĐT
Admin : Nguyễn Vũ Lộc
Phát triển bởi PSC, (08)22171381